2009-03-24 16:00Pressmeddelande

Förslag till ny fordonsbesiktning kontraproduktiv

null

Näringsdepartementets förslag till ny fordonskontroll är nu på remiss (Ds 2009:3) och innehåller generellt sett ett antal vällovliga ansatser men när det gäller arbetsmaskiner har man misstagit sig rejält.

Arbetsmaskinerna är tunga och svårrörliga och besiktigas därför i fält. Dessutom krävs besiktning enligt flera olika regelverk (trafiksäkerhet, arbetsmiljö, brandskydd m.m.). Även om antalet arbetsmaskiner är få i förhållande till den totala mängden fordon så utgör de kärnan i verksamheten för många tusen små och medelstora företag. För dessa entreprenörer är det därför oerhört viktigt att den planerade omregleringen sker så att inte kostnaderna ökar och servicen försämras.

Framförallt är det kravet på att besiktningsföretagen också måste förfoga över fasta anläggningar för besiktning av bussar och lastbilar som är direkt kontraproduktivt. Utrustning och metoder som används vid besiktning i station är inte användbara vid besiktning av arbetsmaskiner i fält.

Det aktuella förslaget kommer endast att tvinga besiktningsföretagen till dyra och onödiga investeringar i fasta anläggningar och i slutänden får entreprenören plocka upp notan!

Vi vill i stället ha ett regelverk som främjar konkurrens, flera aktörer och därmed förbättrad service till de som har arbetsmaskiner i sin verksamhet. Enligt vår mening bör besiktningsorganen ackrediteras med utgångspunkt från kundernas efterfrågan på besiktningstjänster, d.v.s. för besiktningar i fasta anläggningar respektive i fält. Rent lagtekniskt är det enkelt att skapa ett sådant regelverk. Redan idag gör lagstiftningen skillnad på våra medlemmars maskiner ("motordrivna fordon") och de bussar, lastbilar, bussar m m ("motorfordon") som för närvarande besiktigas av Svensk Bilprovning. Genom att arbetsmaskinerna ofta flyttas mellan arbetsplatser och korsar länsgränser bör ackrediteringen för fältbesiktning också gälla rikstäckande.

En sådan indelning skapar förutsättningar för effektiva heltäckande besiktningstjänster, god service och valfrihet för maskinentreprenörer.

Hampe Mobärg                                             Björn Bäckström,
VD Maskinentreprenörerna                           VD MaskinLeverantörerna
Tel: 08-762 70 72                                         Tel: 08-508938 83

Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME har ca 3 700 anslutna medlemsföretag varav övervägande delen är småföretagare. Medlemsföretagen har 11 000 anställda och förfogar över 12 000 mobila maskiner.

MaskinLeverantörerna är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner, de 230 medlemmarna representerar 90% av försäljningen på den svenska marknaden.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson