2012-08-15 10:17Pressmeddelande

Kustkommuner är "skitdåliga" på avlopp

null

Söderköpings kommun behöver i snitt 66 år för att byta ut alla dåliga enskilda avlopp, som förorenar Östersjön och andra vatten. I grannkommunen Valdemarsvik tar det något kortare tid, 45 år. Men Miljöminister Lena Ek, som tidigare bott och verkat där, kan knappast känna sig nöjd. VA-branschens ”Aktionsgruppen Små Avlopp” har låtit göra en undersökning i 22 kommuner längs ostkusten från norra stor-Stockholm till Karlskrona i Blekinge. Resultatet redovisas i en tio-i-topp-lista och en tio-i-botten-lista. 
 
Utsläppen från många små dåliga avlopp, exempelvis i fritidshus, ger stora miljöproblem. Naturvårdsverket har myntat uttrycket: ”Små avlopp är ingen skitsak”. Totalt beräknar myndigheten att uppemot 400 000 små avlopp behöver bytas ut av totalt nästan en miljon enskilda avlopp. Den nya Havs- och Vattenmyndigheten har i sommar graderat upp problemen till att gälla hälften av de enskilda avloppen i Sverige. Söderköpings kommun ligger på sjätte plats i botten-listan medan Valdemarsvik placerar sig på sista plats på
tio-i-topp-listan.

Dålig tillsyn
- För att tala med Naturvårdsverkets språk, visar undersökningen att kommunerna är ”skitdåliga” på tillsynen av enskilda avlopp, säger Hampe Mobärg i Aktionsgruppen. Ingen av de undersökta kommunerna på ostkusten klarar att hålla en rimlig utbytestakt på 20 år, eller 5 procent per år av alla dåliga avlopp. Det är häpnadsväckande att ingen kommun når upp till denna gräns! 
Bäst på topp-listan är lilla Trosa kommun med 4,58 procent i utbyten varje år. Med nuvarande förnyelsetakt tar det 22 år att bli av med de dåliga avloppen. Sämst och i botten återfinns Karlskrona, som tar 187 år på sig för att ersätta dåliga avlopp.

Vill ta ansvar
Aktionsgruppen tycker det är angeläget att VA-branschen tar ett ansvar i miljöfrågan. Aktionsgruppen startades för tre år sedan av Maskinentreprenörerna, ME, VVS Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen. Den ska i början av hösten träffa Miljöminister Lena Ek för att diskutera olika åtgärder. 
 
Grovt mått
Aktionsgruppen har tittat på antalet enskilda avlopp i 22 kustkommuner med hjälp av siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Dessa siffror har jämförts med antalet nya avlopp, som kommunerna gav tillstånd att anlägga 2011. Därmed får man fram ett grovt mått på utbytes-takten, det vill säga antalet år som det tar att förnya beståndet av dåliga enskilda avlopp.


För ytterligare information:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp och VD i Maskinentreprenörerna,
tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson