2022-12-16 07:28Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna står stadigt i blåsten

Kvinnlig maskinförare styr arbetsmaskin med hjälp av digital toutchscreenMaskinförare styr arbetsmaskin genom digitalisering

Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport visar på en bransch som ångar på med stabila marknadsförutsättningar men där osäkerheten om framtiden upplevs som hotfull. 
 
Maskinentreprenörernas konfidensindex MEKO speglar stämningsläget för bransch- och arbetsgivarorganisationens medlemsföretag. Rapporten släpps två gånger om året. Den nyutkomna vinterrapporten visar på ett svagt negativt stämningsläge (96 på ett index där 100 är neutralt) för november 2022. Prognosen för de kommande sex månaderna är att detta läge kommer att hålla i sig.
 
Maskinentreprenörernas konjunkturrapport beskriver i övrigt ett nuläge med stabila nivåer vad gäller efterfrågan på tjänster, arbetsvolym, beläggningsgrad, faktureringsläge och orderstock. Volymerna har sjunkit något sedan i maj, men ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Maskinentreprenörernas medlemmar signalerar att de ser positivt på framtiden genom en vilja till fortsatta maskininvesteringar. 
 
– Resultatet från konfidensindex och värdena i konjunkturrapporten är ett uttryck för att obalanserna i samhällsekonomin hotar maskinentreprenörerna både på intäkts- och utgiftssidan, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna. I rapporten ser vi att stigande kostnader slår igenom direkt men också risken att förväntade intäkter kan falla bort på sikt. Dessutom råder osäkerhet kring vilka ökade kostnader avtalsrörelsen 2023 kommer medföra för företagen.
 
Den ekonomiska situationen för företagarna i entreprenadbranschen präglas i dagsläget av osäkerhet, stigande räntor och en hög inflation. Det drabbar företagen genom stigande priser på både drivmedel och material samt ökade fasta kostnader. Inflationen utgör en stor utmaning. Detta sker samtidigt som företagen börjar känna av de första tecknen på en ekonomisk nedgång. Ett av fyra företag har fått projekt uppskjutna eller inställda och cirka 20 procent anger att orderingången för 2023 är sämre än vanligt. 86 procent anger också att deras kostnader för maskiner har ökat. 
 
De ökade kostnaderna för drivmedel är ett av de största hoten på marknaden just nu, enligt 78 procent av företagen. Även de ökade priserna på material nämns av en stor del av företagen, 30 procent. Brist på sökande vid rekrytering är en annan svårighet. Fler än vart tionde företag lyfter fram bristen på personal som ett av de främsta problemen i branschen. Därutöver är långa leveranstider på material, reservdelar och maskiner en ytterligare utmaning. 
 
– Att branschen är stabil idag garanterar inget för framtiden men ger trots allt företagen bättre möjligheter att ta sig an utmaningarna. I det osäkra läget som vi befinner oss betyder den insikten mycket, konstaterar Anders Robertsson.
 
MEKO-rapporten finns att läsa på Maskinentreprenörernas webbplats.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt