2008-01-30 08:56Pressmeddelande

Ny forskarrapport: Underhållsberg på 200 miljarder inom infrastrukturen

Varje svensk medborgare har en skuld på omkring 20 000 kr på grund av offentliga underhållsberg. Underhållsberget inom det statliga väg- och järnvägsområdet är idag 30 miljarder kronor. För det kommunala området, med bland annat gator och vatten- och avloppsnäten, ligger det eftersatta underhållet på närmare 180 miljarder kronor.

Det visar en ny forskarrapport om underhållsberg i den svenska infrastrukturen, som tagits fram av föreståndare Håkan Westerlund vid Centrum för Drift och Underhåll, CDU, på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Ovanpå detta finns nya väldiga utmaningar - kopplade till klimathotet - för staten och kommunerna. Nödvändiga åtgärder på grund av klimatförändringarna beräknas kosta 40-50 miljarder kronor.

Rapporten presenteras på ”Stora Infradagen” fredagen den 1 februari
i Näringslivets Hus i Stockholm.

– Vi som dagligen arbetar med att underhålla vägar och järnvägar samt gräva upp vatten- och avloppsledningar, ser hur underhållsbergen bara växer. Nu har vi fått svart på vitt från forskarna hur allvarligt och oroande läget är, säger Hampe Mobärg, VD för bransch- och arbetsgivareförbundet Maskinentreprenörerna, som arrangerar Stora Infradagen och som har beställt forskarrapporten.

Systemfel råder
”Fungerande infrastruktur är en förutsättning för konkurrenskraft och välfärd” skriver Håkan Westerlund. ”Under många år har emellertid underhållet av viktiga infrastrukturområden blivit eftersatta. Detta genererar med tiden det man brukar kalla underhållsberg. I Sverige har detta bland annat lett till förseningar i trafik på grund av trängsel och dålig tillgänglighet, men också ökade utsläpp.”

Orsaken till att underhållet så kraftigt halkat efter, anser forskarna beror på ett systemfel i rådande anslags- och budgeteringsregler. Långsiktigt budgeterade underhållsplaner finns inte!

Gigantiskt underhållsberg
Förnyelsetakten av det svenska vatten- och avloppsnätet är för närvarande omkring 250 år! Kommunernas egen organisation Svenskt Vatten bedömer att förnyelsetakten kommer att öka till omkring 80 år under de närmaste åren, det vill säga det ska gå 3 gånger snabbare att byta ut rören.

För VA-näten råder ett gigantiskt underhållsberg som kräver stora ekonomiska insatser. Underhållsberget för de kommunala gatunäten är härtill cirka 20 miljarder. Exempelvis är underbudgeteringen för enbart Stockholm omkring 400 miljoner kronor.

Allvarlig situation
Avsikten med KTH-rapporten är att belysa underhållsproblematiken inom olika infrastrukturområden och peka på allvaret i situationen. Den visar också på de överväganden som behöver större fokus och på vilket sätt problemen kan bemötas. Ett sätt är att det offentliga och privata samverkar i långa driftsentreprenader (OPS).

 
För ytterligare information:

Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-298856
Håkan Norén, ordf. Maskinentreprenörerna, tfn: 070-535 72 20
Håkan Westerlund, KTH, tfn: 08-790 69 43

Övrig information gällande ME finns på www.me.se
________________________________________________________________________
Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar över 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan i Stockholm


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson