2020-11-30 08:00Pressmeddelande

Samarbetet skola - näringsliv måste förstärkas kraftigt

null

Yrkesutbildningen i Sverige är i kris och har varit så under det senaste decenniet. Trots mycket stark efterfrågan på yrkeskunniga medarbetare har de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna gått kräftgång under många år. Idag får regeringen tillbaka remisserna för den nya gymnasieutredningen, SOU 2020:33. ME:s är en av dem.

–Maskinentreprenörerna, ME, är i grunden positivt till utredningens förslag, men i vårt remissvar vill vi sätta fokus på de åtgärder som omgående måste sjösättas. Risken är uppenbar att vi tvingas hyra in allt fler yrkeskunniga medarbetare från andra länder om vi själva inte klarar av att utbilda, säger Anders Robertsson, VD ME.

–Vi måste knyta yrkesutbildningen närmare företagen och skapa ett tätare och mer långsiktigt samarbete mellan de två världarna. Företagen måste vara en naturlig del av utbildningen, men de förutsättningarna finns inte idag. Utvecklingen går enormt snabbt och inom maskinföraryrket märks det väldigt tydligt, både vad gäller arbetsinnehåll och metoder. För att möta det krävs en rejäl satsning på yrkesutbildningar över hela linjen vad gäller teknik, applikationer och tillbehör, liksom på stärkta lärarkompetens, så att vi kan lära ut det nya på ett bra sätt, understryker Anders Robertsson.

–Vi behöver dessutom resurser för att utveckla praktiken ute på företagen. Den är en viktig del av utbildningen och därför måste det finnas bra praktikplatser med utbildade handledare och tydliga incitament för företagarna att vara en del i utbildningen. I stora projekt måste det finnas krav på att avdela tid och resurser för praktikanter, på samma sätt som i exempelvis Norge. Egentligen bör vi utveckla ett gemensamt ”ekosystem” för framtidens medarbetare, ett system där både företagen och utbildningsgivarna finns med, säger Jonas Thorstenson, VD för ME:s satsning ME-skolan i en kommentar.

–För att klara det måste utbildningar och resurser kraftsamlas inom en region i ett samarbete över kommungränserna. Vi vill utveckla regionala utbildningscenter som har resurser och kapacitet att, i samarbete med företagen, driva förstklassig utbildning, fortsätter han.

Lika viktigt är att skapa förutsättningar för livslångt lärande. Alla ska under sin karriär lätt kunna komma tillbaka till korta eller längre utbildningar. Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen måste det vara en grundförutsättning för alla medarbetare. Här behövs ett mycket tätare samarbete mellan skolor, utbildningsgivare och företag, betonar ME i sitt remissvar. Ytterligare ett exempel är att vi ser klart ökat fokus på hållbarhetsinvesteringar med nya miljökrav vilket kommer driva på utbildningskraven i branschen.

–Om vi gör de satsningar som krävs och visar att en bra yrkesförberedande utbildning är starten på en lång yrkeskarriär - som anställd eller egen företagare - kan vi övertyga ungdomar och vuxna om att de har en spännande framtid i vår bransch, sammanfattar Anders Robertsson

-Se även hela remissen bif.


För vidare information kontakta:Jonas Thorstenson, VD ME-skolan

e-post: jonas.thorstenson@me.se, tfn: 0702–77 35 40

Anders Robertsson, VD Maskinentreprenörerna

e-post: anders.robertsson@me.se, tfn: 0705-32 70 78


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson