2016-01-29 15:58Pressmeddelande

”Ta fram en räddningsplan för infrastrukturen”

-Svensk välfärd förutsätter en fungerande infrastruktur och effektiva transporter. Men idag lider transportinfrastrukturen av trängsel och förslitningsskador. Nu måste regeringen ta fram en räddningsplan och en strategi för framtiden, det menade Caroline af Ugglas, vice vd på Svenskt Näringsliv, när hon på fredagen medverkade vid ME:s arrangemang Stora Infradagen 2016. Hon presenterade då, bland annat, Svenskt Näringslivs rapport ”Infrastruktur och transporter för företagande och jobb” som publicerades under fredagen.

- Regeringen måste presentera både en konkret räddningsplan för funktionalitet och kapacitet på kort sikt och en tydlig strategi för framtiden. Dagens problem är till stor del en följd av en rad tillkortakommanden: Bristande kunskaper om infrastrukturanläggningens tillstånd, resursbrist och brist på kloka prioriteringar, påpekade Caroline af Ugglas.

-Det har genomförts ett antal analyser och bedömningar av storleken på statens infrastrukturbudget med skiftande utfall. Svenskt Näringsliv har påpekat att Sverige har en betydande infrastrukturskuld. Den är en konsekvens av att under flera decennier inte avsätta tillräckliga resurser, framför allt för att klara ökad trafik och slitage.

-Vi anser att regeringen nu bör avsätta de resurser som krävs för att eliminera det eftersläpande underhållet. Drift- och underhållsåtgärder och färdigställande av strategiska stråk för väg och järnväg bör prioriteras framför stora nyinvesteringar. Fokus bör läggas på att återställa transportsystemet till den funktionalitetsnivå det var avsett för, fortsätt inte att akut lappa och laga, uppmanade Caroline af Ugglas.

Från ME:s sida stödjer man de slutsatser som publicerats i Svenskt Näringslivs rapport.

-Vi tycker dessutom att man bör vara öppen, lyfta blicken och våga titta på hur man har försökt lösa likande problem i våra grannländer. Ett exempel på detta är Norge där man valt att dela på planerings- och finansieringsansvar. Det kan vara en väg, kommenterade Magnus Persson, ME:s förbundsdirektör.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson